Οριστική Διαγραφή Φορτηγού κάτω των 3.5 Τόνων

Τα έγγραφα της Ο.Ε. που χρειάζονται είναι:

1) Το καταστατικό της εταιρείας

(Όπου ορίζεται η πλήρης επωνυμία, ο-οι διαχειριστής-ες, η έδρα και η διάρκεια της εταιρείας)

2) Πιστοποιητικό μεταβολών

Πρόσφατη ηλεκτρονική εκτύπωση από το ΓΕΜΗ

3) Δελτίο αποστολής

Για την μεταφορά του οχήματος

4) Τιμολόγιο

Με την συμφωνημένη τιμή

5) Υπεύθυνη δήλωση

Με γνήσιο υπογραφής από τον εκπρόσωπο που να βεβαιώνει ότι η εν λόγω εταιρεία είναι σε ισχύει και ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση

6) Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας

χωρίς παρακράτηση κυριότητας ή την Ακινησία (από το υπουργείο)

7) Εξουσιοδότηση παράδοσης οχήματος 

Με το γνήσιο υπογραφής του-των εκπροσώπου-ων και σφραγίδα της εταιρείας στο κάτω μέρος του εντύπου.

 

 

Αν πρόκειται για φορτηγό σε Ο.Ε. χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ.)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως πρόεδρος – εξουσιοδοτημένος με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Τα έγγραφα της Α.Ε. που χρειάζονται είναι:

1) Το ΦΕΚ της εταιρείας.

(Όπου ορίζεται η πλήρης επωνυμία, ο-οι εκπρόσωπος-οι, η έδρα και η διάρκεια της εταιρείας. Παρακαλώ να έχετε υπογραμμίσει τα συγκεκριμένα σημεία)

2) Πιστοποιητικό μεταβολών

(Πρόσφατη ηλεκτρονική εκτύπωση από το ΓΕΜΗ)

3) Δελτίο Αποστολής

(Σκοπός μεταφοράς: Ανακύκλωση)

4) Τιμολόγιο

(Με την συμφωνημένη τιμή)

5) Υπεύθυνη δήλωση

(Με γνήσιο υπογραφής που να βεβαιώνει ότι η εν λόγω εταιρεία είναι σε ισχύ και ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση)

6) Απόφαση του ΔΣ

(Για την απόσυρση του εν λόγω οχήματος)

7) Φωτοτυπία Ταυτότητας

(Του-των εκπροσώπου-ων της εταιρείας)

8) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας

(Χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας και να έχει εκδοθεί στο νομό Αττικής)

9) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος

(Στα Στοιχεία Ιδιοκτήτη συμπληρώνουμε τα στοιχεία της εταιρείας. Με το γνήσιο της υπογραφής του Διευθύνων Συμβούλου)

Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος  δε μπορεί να το παραδώσει  ο ίδιος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου με τα στοιχεία του ατόμου που θα κάνει την παράδοση

 

 

 Αν πρόκειται για φορτηγό σε Α.Ε. χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως πρόεδρος – εξουσιοδοτημένος με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Τα έγγραφα της Α.Ε.Β.Ε. που χρειάζονται είναι:

1) Το ΦΕΚ της εταιρείας.

(Όπου ορίζεται η πλήρης επωνυμία, ο-οι εκπρόσωπος-οι, η έδρα και η διάρκεια της εταιρείας. Παρακαλώ να έχετε υπογραμμίσει τα συγκεκριμένα σημεία)

2) Πιστοποιητικό μεταβολών

(Πρόσφατη ηλεκτρονική εκτύπωση από το ΓΕΜΗ)

3) Δελτίο Αποστολής

(Σκοπός μεταφοράς: Ανακύκλωση)

4) Τιμολόγιο

(Με την συμφωνημένη τιμή)

5) Υπεύθυνη δήλωση

(Με γνήσιο υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο που να βεβαιώνει ότι η εν λόγω εταιρεία είναι σε ισχύ και ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση)

6) Απόφαση του ΔΣ

(Για την απόσυρση του εν λόγω οχήματος)

7) Φωτοτυπία Ταυτότητας

(Του-των εκπροσώπου-ων της εταιρείας)

8) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας

(Χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας και να έχει εκδοθεί στο νομό Αττικής)

9) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος

(Στα Στοιχεία Ιδιοκτήτη συμπληρώνουμε τα στοιχεία της εταιρείας. Με το γνήσιο της υπογραφής του Διευθύνων Συμβούλου)

Με τη σφραγίδα της εταιρείας

Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος  δε μπορεί να το παραδώσει  ο ίδιος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου με τα στοιχεία του ατόμου που θα κάνει την παράδοση

 

 

 Αν πρόκειται για φορτηγό σε Α.Ε.Β.Ε. χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως πρόεδρος – εξουσιοδοτημένος με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Τα έγγραφα της Ε.Ε. που χρειάζονται είναι:

1) Το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας.

(Όπου ορίζεται η πλήρης επωνυμία, ο-οι εκπρόσωπος-οι, η έδρα και η διάρκεια της εταιρείας. Παρακαλώ να έχετε υπογραμμίσει τα συγκεκριμένα σημεία)

2) Πιστοποιητικό μεταβολών

(Πρόσφατη ηλεκτρονική εκτύπωση από το ΓΕΜΗ)

3) Δελτίο Αποστολής

(Σκοπός μεταφοράς: Ανακύκλωση)

4) Τιμολόγιο

(Με την συμφωνημένη τιμή)

5) Υπεύθυνη δήλωση

(Με γνήσιο υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο που να βεβαιώνει ότι η εν λόγω εταιρεία είναι σε ισχύ και ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση)

6) Απόφαση του ΔΣ

(Για την απόσυρση του εν λόγω οχήματος)

7) Φωτοτυπία Ταυτότητας

(Του-των διαχειριστή-ων της εταιρείας)

8) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας

(Χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας και να έχει εκδοθεί στο νομό Αττικής)

9) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος

(Στα Στοιχεία Ιδιοκτήτη συμπληρώνουμε τα στοιχεία της εταιρείας. Με το γνήσιο της υπογραφής του-των εκπροσώπου-εκπροσώπων)

Με τη σφραγίδα της εταιρείας

Εάν ο-οι εκπρόσωπος-οι δε μπορεί να το παραδώσει  ο ίδιος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου με τα στοιχεία του ατόμου που θα κάνει την παράδοση

 

 

Αν πρόκειται για φορτηγό σε Ε.Ε. χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως πρόεδρος – εξουσιοδοτημένος με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Τα έγγραφα της Ε.Π.Ε. που χρειάζονται είναι:

1) Το ΦΕΚ της εταιρείας.

(Όπου ορίζεται η πλήρης επωνυμία, ο-οι εκπρόσωπος-οι, η έδρα και η διάρκεια της εταιρείας. Παρακαλώ να έχετε υπογραμμίσει τα συγκεκριμένα σημεία)

2) Πιστοποιητικό μεταβολών

(Πρόσφατη ηλεκτρονική εκτύπωση από το ΓΕΜΗ)

3) Δελτίο Αποστολής

(Σκοπός μεταφοράς: Ανακύκλωση)

4) Τιμολόγιο

(Με την συμφωνημένη τιμή)

5) Υπεύθυνη δήλωση

(Με γνήσιο υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο που να βεβαιώνει ότι η εν λόγω εταιρεία είναι σε ισχύ και ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση)

6) Απόφαση του ΔΣ

(Για την απόσυρση του εν λόγω οχήματος)

7) Φωτοτυπία Ταυτότητας

(Του-των διαχειριστή-ων της εταιρείας)

8) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας

(Χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας και να έχει εκδοθεί στο νομό Αττικής)

9) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος

(Στα Στοιχεία Ιδιοκτήτη συμπληρώνουμε τα στοιχεία της εταιρείας. Με το γνήσιο της υπογραφής του-των εκπροσώπου-εκπροσώπων)

Με τη σφραγίδα της εταιρείας

Εάν ο-οι εκπρόσωπος-οι δε μπορεί να το παραδώσει  ο ίδιος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου με τα στοιχεία του ατόμου που θα κάνει την παράδοση

 

 

Αν πρόκειται για φορτηγό σε Ε.Π.Ε. χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως πρόεδρος – εξουσιοδοτημένος με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Τα έγγραφα του Ιδρύματος που χρειάζονται είναι:

1) Το ΦΕΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ιδρύματος.

(Όπου ορίζεται η πλήρης επωνυμία, ο-οι διαχειριστής-ες, η έδρα και η διάρκεια του ιδρύματος. Παρακαλώ να έχετε υπογραμμίσει τα συγκεκριμένα σημεία)

2) Πιστοποιητικό μεταβολών

(Πρόσφατη ηλεκτρονική εκτύπωση από το ΓΕΜΗ)

3) Δελτίο Αποστολής

(Σκοπός μεταφοράς: Ανακύκλωση)

4) Τιμολόγιο

(Με την συμφωνημένη τιμή)

5) Υπεύθυνη δήλωση

(Με γνήσιο υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο που να βεβαιώνει ότι το εν λόγω ίδρυμα είναι σε ισχύ και ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση)

6) Απόφαση του ΔΣ

(Εφ’ όσον υπάρχει. Για την απόσυρση του εν λόγω οχήματος)

7) Φωτοτυπία Ταυτότητας

(Του-των εκπροσώπου-ων της εταιρείας)

8) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας

(Χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας και να έχει εκδοθεί στο νομό Αττικής)

9) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος

(Στα Στοιχεία Ιδιοκτήτη συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ιδρύματος. Με το γνήσιο της υπογραφής του-των εκπροσώπου-εκπροσώπων)

Με τη σφραγίδα του ιδρύματος

Εάν ο-οι εκπρόσωπος-οι δε μπορεί να το παραδώσει  ο ίδιος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου με τα στοιχεία του ατόμου που θα κάνει την παράδοση

 

 

Αν πρόκειται για φορτηγό σε Ίδρυμα χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως πρόεδρος – εξουσιοδοτημένος με απόφαση του ΔΣ του ιδρύματος ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Τα έγγραφα της Ι.Κ.Ε. που χρειάζονται είναι:

1) Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της μεταβολής από ΕΠΕ σε ΙΚΕ.

2) Το ΦΕΚ της εταιρείας

(Όπου ορίζεται η πλήρης επωνυμία, ο-οι διαχειριστής-ες, η έδρα και η διάρκεια της εταιρείας. Παρακαλώ να έχετε υπογραμμίσει τα συγκεκριμένα σημεία)

3) Πιστοποιητικό μεταβολών

(Πρόσφατη ηλεκτρονική εκτύπωση από το ΓΕΜΗ)

4) Δελτίο Αποστολής

(Σκοπός μεταφοράς: Ανακύκλωση)

5) Τιμολόγιο

(Με την συμφωνημένη τιμή)

6) Υπεύθυνη δήλωση

(Με γνήσιο υπογραφής που να βεβαιώνει ότι η εν λόγω εταιρεία είναι σε ισχύ και ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση)

7) Φωτοτυπία Ταυτότητας

(Του-των διαχειριστή-ων της εταιρείας)

8) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας

(Χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας και να έχει εκδοθεί στο νομό Αττικής)

9) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος

(Στα Στοιχεία Ιδιοκτήτη συμπληρώνουμε τα στοιχεία της εταιρείας. Με το γνήσιο της υπογραφής του-των εκπροσώπου-εκπροσώπων)

Με τη σφραγίδα της εταιρείας

Εάν ο-οι εκπρόσωπος-οι δε μπορεί να το παραδώσει  ο ίδιος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου με τα στοιχεία του ατόμου που θα κάνει την παράδοση

 

 

Αν πρόκειται για φορτηγό σε Ι.Κ.Ε. χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως πρόεδρος – εξουσιοδοτημένος με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Τα έγγραφα του Μοναστηριού που χρειάζονται είναι:

1) Δήλωση Εκπροσώπησης και Νομιμοποίησης  Μοναστηριού

(Από τον-ην Ηγούμενο-Ηγουμένη)

2) Υπεύθυνη Δήλωση

(Του-ης Ηγούμενου-Ηγουμένης Εκπρόσωπου που να λέει ότι:

Ως εκπρόσωπος του Μοναστηριού ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αρίθμ. ______, μάρκας ______)

3) Φωτοτυπία Ταυτότητας

(Του-ης Ηγούμενου-Ηγουμένης του Μοναστηριού)

4) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας

(Χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ και να έχει εκδοθεί στο νομό Αττικής)

5) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος

(Στα Στοιχεία Ιδιοκτήτη αναγράφονται τα στοιχεία του Μοναστηρίου. Με το γνήσιο της υπογραφής του-ης Ηγούμενου-Ηγουμένης εκπροσώπου)

Με τη σφραγίδα του Μοναστηριού

Στην περίπτωση που ο-η ηγούμενος-η δε μπορεί να το παραδώσει  ο ίδιος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου με τα στοιχεία του ατόμου που θα κάνει την παράδοση

 

 

Αν πρόκειται για φορτηγό σε Μοναστήρι χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως εκπρόσωπος του Μονασστηριού ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο αντίστοιχο καταστατικό του μοναστηριού.

Τα έγγραφα του Συνεταιρισμού που χρειάζονται είναι:

1) Το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του συνεταιρισμού.

(Όπου ορίζεται η πλήρης επωνυμία, ο-οι διαχειριστής-ες, η έδρα και η διάρκεια του συνεταιρισμού. Παρακαλώ να έχετε υπογραμμίσει τα συγκεκριμένα σημεία)

2) Πιστοποιητικό μεταβολών

(Πρόσφατη ηλεκτρονική εκτύπωση από το ΓΕΜΗ)

3) Δελτίο Αποστολής

(Σκοπός μεταφοράς: Ανακύκλωση)

4) Τιμολόγιο

(Με την συμφωνημένη τιμή)

5) Υπεύθυνη δήλωση

(Με γνήσιο υπογραφής που να βεβαιώνει ότι ο εν λόγω συνεταιρισμός είναι σε ισχύ και ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση)

6) Φωτοτυπία Ταυτότητας

(Του-των διαχειριστή-ων του Συνεταιρισμού)

7) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας

(Χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας και να έχει εκδοθεί στο νομό Αττικής)

8) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος

(Στα Στοιχεία Ιδιοκτήτη συμπληρώνουμε τα στοιχεία του συνεταιρισμού. Με το γνήσιο της υπογραφής του-των εκπροσώπου-εκπροσώπων)

Με τη σφραγίδα της εταιρείας

Εάν ο-οι εκπρόσωπος-οι δε μπορεί να το παραδώσει  ο ίδιος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου με τα στοιχεία του ατόμου που θα κάνει την παράδοση

 

 

Αν πρόκειται για φορτηγό σε Συνεταιρισμό χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως διαχειριστής του συνεταιρισμού ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Τα έγγραφα της Εταιρείας Υπό Εκκαθάριση είναι:

1) Αντίγραφο από το επίσημο κρατικό έγγραφο από την εφορεία

(Ορίζει την έναρξη της εκκαθάρισης και τον εκκαθαριστή)

2) Δελτίο Αποστολής

(Σκοπός μεταφοράς: Ανακύκλωση)

3) Τιμολόγιο

(Με τελική τιμή την συμφωνημένη. Σκοπός Διακίνησης: Ανακύκλωση)

4) Φωτοτυπία Ταυτότητας

(Του-των εκκαθαριστή-ών της εταιρείας)

5) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας

(Χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας)

6) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος

(Στα Στοιχεία Ιδιοκτήτη συμπληρώνουμε τα στοιχεία της εταιρείας. Με το γνήσιο της υπογραφής του-των εκκαθαριστή-ών)

Με τη σφραγίδα της εταιρείας

Εάν ο-οι εκκαθαριστής-ες δε μπορεί να το παραδώσει  ο ίδιος θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου με τα στοιχεία του ατόμου που θα κάνει την παράδοση

 

 

Αν πρόκειται για φορτηγό σε εταιρεία υπό εκκαθάριση χρειάζεται επιπροσθέτως

 

1) Βιβλίο Μεταβολών

(Θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ)

2) Υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Ως εκκαθαριστής της εταιρείας ______ επιθυμώ την οριστική διαγραφή του οχήματος υπ’ αριθ. ______, μάρκας ______

 

 

Προσοχή

Η επωνυμία και η έδρα στην Άδεια Κυκλοφορίας και στο Βιβλιάριο Μεταβολών, όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που ισχύει και θα αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Οριστική Διαγραφή Φορτηγού εώς 3,5 τόνους

Ακολουθούνται όλες οι αντίστοιχες διαδικασίες που ισχύουν σε εταιρικά οχήματα

Περιπτώσεις

Απώλεια Βιβλιαρίου Μεταβολών

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών & επικοινωνιών της Περιφέρειας και κάνει Υπεύθυνη Δήλωση για την απώλεια του βιβλιαρίου Μεταβολών. Κατόπιν είτε του χορηγείται αντίγραφο του Βιβλιαρίου Μεταβολών σφραγισμένο για να αποδεικνύεται η γνησιότητα του εγγράφου είτε καταχωρείται στο σύστημα η κατάσταση της κυριότητας (παρακρατημένη ή πλήρης) και του χορηγείται υπηρεσιακό αντίγραφο που το αποδεικνύει.

 

Αν το βιβλιάριο Μεταβολών έχει παρακράτηση κυριότητας

Αν το βιβλιάριο Μεταβολών έχει παρακράτηση κυριότητας τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να απευθυνθεί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη ή στην αντιπροσωπία που το αγόρασε για να ζητήσει τα έγγραφα για την άρση της παρακράτησης κυριότητας. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να εντοπίσει το προηγούμενο ιδιοκτήτη θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια  υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να τον καθοδηγήσουν για το τι πρέπει να κάνει

Περιπτώσεις

Το Όχημα Έχει Προσωρινή Ακινησία

Σαν προσωρινή ακινησία ορίζεται η κατάθεση των πινακίδων στην ΔΟΥ

Στην περίπτωση Προσωρινής Ακινησίας ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνετε στην αρμόδια ΔΟΥ με το χαρτί Δήλωση Ακινησίας (το έγγραφο που του χορηγήθηκε όταν παράδωσε στη ΔΟΥ τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας) προκειμένου να αιτηθεί η προσωρινή ακινησία που είχε κάνει να γίνει Οριστική Διαγραφή.

Το αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ θα του χορηγήσει:

α) Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας

β) Διαβιβαστικό σημείωμα που θα αναφέρει σε ποια Δ/νση Μεταφορών θα

διαβιβαστούν η  άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος του

 

 

Το Όχημα Έχει Παραπάνω Από Έναν Ιδιοκτήτες

Εάν υπάρχουν παραπάνω από ένας ιδιοκτήτες χρειάζεται επίσης:

α) Φωτοτυπία Ταυτότητας του κάθε Ιδιοκτήτη

β) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος Επικυρωμένη από τα ΚΕΠ για

κάθε Ιδιοκτήτη

 

Εάν το παραδώσει ένας από τους ιδιοκτήτες αντίστοιχα οι υπόλοιποι θα πρέπει να τον εξουσιοδοτήσουν

 

Εάν το όχημα παραδοθεί από άλλον εκτός των ιδιοκτητών χρειάζεται:

α) Εξουσιοδότηση για την παράδοση του οχήματος από τους ιδιοκτήτες

β) φωτοτυπία Ταυτότητας Εξουσιοδοτημένου

 

 

Το Όχημα Έχει Παρακράτηση Κυριότητας

Εάν Υπάρχει Παρακράτηση Κυριότητας του Οχήματος το όχημα δεν παραλαμβάνεται. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να παραλάβει από τον πωλητή του οχήματος (έμπορος, αντιπροσωπία, ιδιώτης κτλ.) μια υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Το όχημα έχει εξοφληθεί και ο πωλητής ουδεμία απαίτηση έχει.

Την καταθέτει στο αρμόδιο υπουργείο μαζί με την άδεια για να σφραγίσουν την άδεια του με την σημείωση ότι αίρετε η παρακράτηση κυριότητας.

Εν συνεχεία την προσκομίζει στην εταιρεία μαζί με όλα τα άλλα  έγγραφα που απαιτούνται για να γίνει η διαδικασία της οριστικής διαγραφής.

 

Προσοχή

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4850 05/10/21

Εάν έχει παρέλθει μία εφταετία από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας με παρακράτηση κυριότητας, ο ιδιοκτήτης με μια υπεύθυνη δήλωση του θα πρέπει να δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί καμία διαδικασία ενώπιων των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος του χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε διαδικασίες άρσης παρακράτησης κυριότητας

 

Ο ιδιοκτήτης έχει χάσει την άδεια κυκλοφορίας

Σε Περίπτωση Απώλειας Άδειας Κυκλοφορίας ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνεται στο αρμόδιο Υπουργείο  Μεταφορών και  κάνει μία υπεύθυνη δήλωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας. Εν συνεχεία του χορηγείται «Υπηρεσιακό Αντίγραφο Αδείας Κυκλοφορίας για Οριστική Διαγραφή Οχήματος» το οποίο και προσκομίζει στην εταιρεία αντί της κανονικής άδειας μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για να γίνει η διαδικασία της οριστικής διαγραφής

 

Ο ιδιοκτήτης έχει χάσει την μία ή και τις δύο πινακίδες

Σε περίπτωση Απώλειας και των δύο Κρατικών Πινακίδων

Ο ιδιοκτήτης προσκομίζει στην εταιρεία μια υπεύθυνη δήλωση που λέει ότι Οι Πινακίδες έχουν Χαθεί ή Κλαπεί και Δεν Παρακρατούνται Από Καμία Δημόσια Αρχή.

Εν συνεχεία ο ιδιοκτήτης κάνει δήλωση κλοπής ή απώλειας πινακίδων στην  αστυνομία και του χορηγείται Βεβαίωση Απώλειας Πινακίδων.  Οι δύο αυτές δηλώσεις προσκομίζονται στην εταιρεία μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την διαδικασία της οριστικής διαγραφής.

Εάν έχει χαθεί μόνο η μία πινακίδα δεν απαιτείτε ή δήλωση του ότι οι πινακίδες δεν παρακρατούνται από καμία δημόσια αρχή

 

Το όχημα είναι καμένο

Εάν το όχημα έχει καεί από οποιανδήποτε λόγο, για την οριστική του διαγραφή απαιτείτε Πόρισμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Έχει καεί και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Εάν έχει καεί και η άδεια του οχήματος αυτό θα πρέπει να αναγράφετε στο πόρισμα της πυροσβεστικής. Σε αυτήν την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εκδώσει νέα άδεια που θα αναγράφει ότι εκδίδεται για οριστική διαγραφή

 

Έχει καεί η μία ή και οι δύο πινακίδες του οχήματος

Θα πρέπει πάντα να αναγράφετε στο πόρισμα της πυροσβεστικής ότι οι πινακίδες είναι καμένες. Οι καμένες πινακίδες προσκομίζονται στην εταιρεία για να γίνουν οι διαδικασίες της οριστικής διαγραφής. Εάν η μία ή και οι δύο πινακίδες δεν βρεθούν ακολουθείτε η διαδικασία απώλειας πινακίδων

 

Ο ιδιοκτήτης ή ένας από τους ιδιοκτήτες έχει πεθάνει

Η οριστική διαγραφή του οχήματος γίνετε μόνο με αποδοχή κληρονομιάς

Με την αποδοχή κληρονομιάς ο νέος ιδιοκτήτης εκδίδει νέα άδεια από το αρμόδιο υπουργείο, εν συνεχεία ακολουθούνται όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες της οριστικής διαγραφής

 

Ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική του εταιρεία

Εάν το όχημα είναι τρακαρισμένο και ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική του θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία για να ακολουθηθούν από μέρους της οι αντίστοιχες διαδικασίες

 

Το όχημα είναι κατασχεμένο

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (όπως αναγράφετε στην άδεια κυκλοφορίας) δεν είναι αρμόδιος να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το όχημα

 

 

Λάθος αριθμός πλαισίου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Ο αριθμός πλαισίου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ταυτοποιήται  πάντα με τον αριθμό του σασί. Σε περίπτωση λάθους εκτύπωσης στην άδεια

Κυκλοφορίας, το λάθος διορθώνεται στο αντίστοιχο υπουργείο με υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ενώ σε περίπτωση εσκεμμένης παρατυπίας το όχημα δεν διαγράφεται