Δραστηριότητες

Οριστική Διαγραφή Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων ΟΤΚΖ (σε συνεργασία με Δήμους)

Ανακύκλωση Αυτοκινήτων

Ανακύλωση Σιδήρου Scrap

Ανακύλωση Μη Σιδηρούχων Μετάλλων

Ανακύλωση Μπαταριών

Ανακύλωση Καλωδίων

Ανακύλωση Καταλυτών

Εμπορία Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων

Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων

Εμπορία Μεταχειρισμένων Ελαστικών Αυτοκινήτων

Εμπορία Μηχανημάτων Ανακύκλωσης

Μελέτες – Κατασκευές Γραμμών Ανακύκλωσης